Hand Blender Parts


Blending Shaft
CSB-76SH
Blending Shaft CSB77BS
CSB-77BS
Chopper/Grind sheath W/Reversible Blade
CSB-77CBL
Chopper/Grinder Top CSB77CL
CSB-77CL
Whisk Attachment
CSB-77WA
Work Bowl
CSB-77WB
Whisk Gear Box CSB77WGB
CSB-77WGB
Motor Body for CSB-77C CSB77MB
CSB-77MB
16-ounce Mixing/Measuring Beaker CSB77MC
CSB-77MC
Battery Pack CSB-78BP
CSB-78BP
Blending Shaft CSB-78BS
CSB-78BS
Motor Body CSB-78MB
CSB-78MB
Adapter Stem CSB80AST
CSB-80AST
Blending Shaft CSB80BS
CSB-80BS
Chopping Blade CSB80CBL
CSB-80CBL
Chopper Lid CSB80CL
CSB-80CL
Motor Body CSB-80MB
CSB-80MB
Slicing/Shredding Disc CSB-80SSD
CSB-80SSD
Work Bowl CSB-80WB
CSB-80WB
Work Bowl Pusher CSB-80WBP
CSB-80WBP